پست‌های با بیشترین دیدگاه

  1. Baikal Express — 15 comments
  2. Kabul Express — 11 comments
  3. Babushka Black Auto — 10 comments
  4. Kalashnikov Express — 9 comments
  5. White Critical Express — 9 comments

Author's posts

White Widow 47 Feminized

نام گیاه : White Widow 47 Feminized
مطلقه ی سپید 47 ماده
ژنتیک مولدها : Tadzhik Indica х White Widow х AK-47
فنوتیپ : Sativa 30%, Indica 70%
درصد تترا هیدرو کانابینول – THC 19%
ارتفاع گیاه 100 – 130 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 50 – 55 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
050 – 550 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
بیشینه 1700 گرم / گیاه

White Russian OG Feminized

نام گیاه : White Russian OG Feminized
روسی سپید اوج ماده
ژنتیک مولدها : OG Kush x White Russian
فنوتیپ : Sativa 30%, Indica 70%
درصد تترا هیدرو کانابینول – THC 23%
ارتفاع گیاه 100 – 120 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 55 – 65 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
500 – 600 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
900 – 1500 گرم / گیاه

Vodka Lemon Feminized

نام گیاه : Vodka Lemon Feminized
و دکا لیمویی ماده
ژنتیک مولدها : Afghanistan x Amnesia Molotov
فنوتیپ : Sativa 60%, Indica 40%
درصد تترا هیدرو کانابینول – THC 23%
ارتفاع گیاه 100 – 140 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 60 – 65 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
500 – 550 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
900 – 1300 گرم / گیاه

Siberian Haze Feminized

نام گیاه : Siberian Haze Feminized
هیز سیبری ماده
ژنتیک مولدها : AK-47 x Haze x Amnesia
اِی کِی 47 – هیز – امنژیا
فنوتیپ : Sativa 65%, Indica 35%
درصد تترا هیدرو کانابینول – THC 22%
ارتفاع گیاه 90 – 120 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 65 – 75 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
450 – 500 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
750 – 1200 گرم / گیاه

Power Russian Feminized

نام گیاه : Power Russian Feminized
روسیه ی قدرتمند
ژنتیک مولدها : South African x White Russian
فنوتیپ : Sativa 70%, Indica 30%
درصد تترا هیدرو کانابینول – THC 22%
ارتفاع گیاه 110 – 150 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 65 – 70 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
500 – 600 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
1000 – 1800 گرم / گیاه

Moscow Blueberry Feminized

نام گیاه : Moscow Blueberry Feminized
بلوبری مسکو ماده
ژنتیک مولدها : Blueberry x Secret Hybrid x AK-47
فنوتیپ : Sativa 50%, Indica 50%
درصد تترا هیدرو کانابینول CBD / THC
18% – 5%
ارتفاع گیاه 80 – 100 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 55 – 65 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
450 – 550 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
900 – 1300 گرم / گیاه

Lavanda Cream Feminized

نام گیاه : Lavanda Cream Feminized
لاواندا کرمی ماده
ژنتیک مولدها : Veteran (Crimea Strain ) x Secret Hybrid + ترکیب مخفی
فنوتیپ : Sativa 20%, Indica 80%
درصد تترا هیدرو کانابینول – THC 22%
ارتفاع گیاه 100 – 130 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 60 – 65 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
500 – 600 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
800 – 1200 گرم / گیاه

Kuban Killer aka Kubansky Ubijza Feminized

نام گیاه : Kuban Killer aka Kubansky Ubijza
کوبان کیلر آکا کوبان اسکای اوبیزا ماده
ژنتیک مولدها : Kuban Sativa х Northern Lights х AK-47
فنوتیپ : Sativa 60%, Indica 40%
درصد تترا هیدرو کانابینول – THC 22%
ارتفاع گیاه 100 – 130 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 50 – 60 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
500 – 600 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
900 – 1500 گرم / گیاه

Katyusha Feminized

نام گیاه : Katyusha Feminized
کاتیوشا ماده
ژنتیک مولدها : Hindu Kush x Kubanskiy Ubiyza
فنوتیپ : Sativa 20%, Indica 80%
درصد تترا هیدرو کانابینول – THC 23%
ارتفاع گیاه 110 – 150 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 55 – 60 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
500 – 600 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
900 – 1600 گرم / گیاه

Kalashnikov Original

ام گیاه : Kalashnikov Original Feminized
کلاشینکف اورجینال ماده
ژنتیک مولدها : Altai Sativa х AK-47
فنوتیپ : Sativa 60%, Indica 40%
درصد تترا هیدرو کانابینول – THC 19%
ارتفاع گیاه 90 – 120 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 55 – 60 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
500 – 600 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
750 – 1500 گرم / گیاه