پست‌های با بیشترین دیدگاه

  1. White Critical Express — 9 comments

Author's posts

White Critical Express

نام گیاه : White Critical Express
کریتیکال سپید اکسپرس
ژنتیک مولدها :White Widow x Critical Mass x Secret Hybrid
فنوتیپ : Sativa 30%, Indica 70%
درصد تترا هیدرو کانابینول – THC 21%
ارتفاع گیاه 80 – 120 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 45 – 48 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
450 – 600 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
60 – 300 گرم / گیاه

White Russian OG Feminized

نام گیاه : White Russian OG Feminized
روسی سپید اوج ماده
ژنتیک مولدها : OG Kush x White Russian
فنوتیپ : Sativa 30%, Indica 70%
درصد تترا هیدرو کانابینول – THC 23%
ارتفاع گیاه 100 – 120 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 55 – 65 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
500 – 600 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
900 – 1500 گرم / گیاه

White Widow 47 Feminized

نام گیاه : White Widow 47 Feminized
مطلقه ی سپید 47 ماده
ژنتیک مولدها : Tadzhik Indica х White Widow х AK-47
فنوتیپ : Sativa 30%, Indica 70%
درصد تترا هیدرو کانابینول – THC 19%
ارتفاع گیاه 100 – 130 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 50 – 55 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
050 – 550 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
بیشینه 1700 گرم / گیاه

Vodka Lemon Feminized

نام گیاه : Vodka Lemon Feminized
و دکا لیمویی ماده
ژنتیک مولدها : Afghanistan x Amnesia Molotov
فنوتیپ : Sativa 60%, Indica 40%
درصد تترا هیدرو کانابینول – THC 23%
ارتفاع گیاه 100 – 140 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 60 – 65 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
500 – 550 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
900 – 1300 گرم / گیاه

Soyuz OG Express

نام گیاه : Soyuz OG Express
سویوز اوجی اکسپرس
ژنتیک مولدها : OG Kush x Baikal Express x Secret Hybrid
فنوتیپ : Sativa 40%, Indica 60%
درصد تترا هیدرو کانابینول – THC 21%
ارتفاع گیاه 90 – 130 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 50 – 55 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
450 – 550 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
800 – 1000 گرم / گیاه

Siberian Haze Feminized

نام گیاه : Siberian Haze Feminized
هیز سیبری ماده
ژنتیک مولدها : AK-47 x Haze x Amnesia
اِی کِی 47 – هیز – امنژیا
فنوتیپ : Sativa 65%, Indica 35%
درصد تترا هیدرو کانابینول – THC 22%
ارتفاع گیاه 90 – 120 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 65 – 75 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
450 – 500 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
750 – 1200 گرم / گیاه

Purple Russian Express

نام گیاه : Purple Russian Express
ژنتیک مولدها : Big Daddy Purple x White Russian x Secret Hybrid
فنوتیپ : Sativa 20%, Indica 80%
درصد تترا هیدرو کانابینول – THC 21%
ارتفاع گیاه 90 – 130 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 50 – 55 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
500 – 600 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
800 – 1200 گرم / گیاه

Purple Mazar Auto

نام گیاه : Purple Mazar Auto
بنفش مزار اتوماتیک
ژنتیک مولدها : Purple x Mazar x Ruderalis
فنوتیپ : Ruderalis 10%, Sativa 5%, Indica 85%
درصد تتراهیدرو کانابینول CBD / THC
19% – 1.4%
ارتفاع گیاه : 50 – 90 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی : 55 – 60 روز
بازدهی پرورش داخلی indoor :
350 – 450 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
35 – 130 گرم / گیاه

Power Russian Feminized

نام گیاه : Power Russian Feminized
روسیه ی قدرتمند
ژنتیک مولدها : South African x White Russian
فنوتیپ : Sativa 70%, Indica 30%
درصد تترا هیدرو کانابینول – THC 22%
ارتفاع گیاه 110 – 150 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 65 – 70 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
500 – 600 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
1000 – 1800 گرم / گیاه

Northern Russian Auto

نام گیاه : Northern Russian Auto
روسیه ی شمالی اتوماتیک
ژنتیک مولدها : Northern Lights х White Russian x Ruderalis
فنوتیپ : Ruderalis 10%, Sativa 20%, Indica 70%
درصد تترا هیدرو کانابینول – THC 19%
ارتفاع گیاه 60 – 80 سانتی متر
مدت زمان دوره گلدهی 55 – 60 روز
بازدهی پرورش داخلی Indoor :
220 – 500 گرم / متر مربع
بازدهی بیرونی Outdoor :
30 – 90 گرم / گیاه